Home » Informatie voor scholen

Informatie voor scholen

Uitgangspunten en werkwijze van het DOK

Medewerkers van DOK ondersteunen leerkrachten en IB-ers van scholen om de uitgangspunten van passend onderwijs te concretiseren bij zorgproblematiek.

Centraal staat hierbij de werkwijze handelingsgericht werken waarbij het voortdurend de vraag is hoe het onderwijszorgaanbod afgestemd moet worden op de specifieke ondersteunings- en instructiebehoefte van de zorgleerling.

De medewerker van DOK gaat in samenspraak met de IB-er en/of leerkracht een antwoord zoeken welke ondersteuning de leerkracht nodig heeft om tegemoet te komen aan de hulpvraag van de ingebrachte leerling. De medewerker richt de activiteiten daarom primair op de IB-er en/of leerkracht en niet zozeer op de leerling.

Het betreft hierbij een procesmatige benadering, in tegenstelling tot de traditionele leerlingbegeleiding die eerder werd gehanteerd.

Het voornaamste doel is het vergroten van de deskundigheid van de leerkracht.

Kenmerken  traditionele leerlingbegeleiding, zoals eerder toegepast

 • Vooral gericht op kindkenmerken door het kind te onderzoeken op stoornissen in functioneren en  gedrag
 • Veelal breed geïsoleerd onderzoek met uitgebreide verslaggeving
 • Een ‘lastige’ vertaalslag naar de onderwijspraktijk
 • Veelal beperkte follow up

Handelingsgericht werken is een systematische, cyclische manier van werken, waarbij men zich niet zozeer richt op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Van school wordt verwacht eerst een intern zorgtraject (leerkracht, IB-er, ouders) te doorlopen voordat er wordt overgegaan tot consultatie van de medewerker van DOK. Scholen hebben hierover afspraken vastgelegd die zijn beschreven in de ‘Handelingswijzer Zorg’.

De ondersteuning van DOK vindt plaats in de vorm van CLB (consultatieve leerlingbegeleiding) in samenspraak met school, ouders en kind. Hierbij worden, afhankelijk van de in traject te nemen stappen, systematisch en gestructureerd gebruik gemaakt van vaste formulieren.

Kenmerken van CLB

 • CLB is een laagdrempelige vorm van begeleiding die concreet wordt uitgewerkt naar de situatie waarin de leerkracht zich met de zorgleerling bevindt.
 • CLB is behalve op de oplossing van het directe probleem ook expliciet gericht op het vergroten van de professionaliteit van de leerkracht.
 • In gesprek(ken) wordt gezamenlijk het werkprobleem van de leerkracht met een specifieke leerling verhelderd, geanalyseerd en naar een passende interventie gezocht.
 • De leerkracht wordt uitgenodigd zelf actief na te denken over zijn/haar ‘werkprobleem’ met een bepaalde leerling en wordt bevraagd over de verschillende factoren die hierbij een rol spelen. Zodoende ontstaat meer inzicht in de probleemsituatie en tevens in de onderwijsbehoeften van de leerling(en) en in mogelijke oplossingen.
 • De interventies richten zich op de door de leerkracht te beïnvloeden factoren, zoals bv leertaak, instructie, leerstrategie en taakgedrag.
 • De begeleiding heeft betrekking op het gehele oplossingstraject: nauwkeurig omschrijven van de problematiek, analyseren, zoeken naar interventies, uitvoeren en evaluatie.
 • Diagnostiek en hieraan gekoppelde adviezen staan niet centraal, maar kunnen voortvloeien uit de bespreking.
 • CLB kan hand in hand gaan met HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek).