Home » Geen categorie » Uitgangspunten en werkwijze van het OPDC

Uitgangspunten en werkwijze van het OPDC

Medewerkers van het
OPDC ondersteunen leerkrachten en IB-ers van scholen om de uitgangspunten van passend onderwijs te concretiseren bij zorgproblematiek.

Centraal staat hierbij de werkwijze handelingsgericht werken waarbij het voortdurend de vraag is hoe het onderwijszorgaanbod afgestemd moet worden op de specifieke ondersteunings- en instructiebehoefte van de zorgleerling.

De medewerker van het OPDC gaat in samenspraak met de IB-er en/of leerkracht een antwoord zoeken welke ondersteuning de leerkracht nodig heeft om tegemoet te komen aan de hulpvraag van de ingebrachte leerling. De medewerker richt de activiteiten daarom primair op de IB-er en/of leerkracht en niet zozeer op de leerling.

Het betreft hierbij een procesmatige benadering, in tegenstelling tot de traditionele leerlingbegeleiding die eerder werd gehanteerd.

Het voornaamste doel is het vergroten van de deskundigheid van de leerkracht.

Kenmerken
traditionele leerlingbegeleiding, zoals eerder toegepast

 • Vooral gericht op
  kindkenmerken door het kind te onderzoeken op stoornissen in functioneren en
  gedrag
 • Veelal breed
  geïsoleerd onderzoek met uitgebreide verslaggeving
 • Een ‘lastige’
  vertaalslag naar de onderwijspraktijk
 • Veelal beperkte
  follow up

Handelingsgericht
werken is een systematische, cyclische manier van werken, waarbij men zich niet
zozeer richt op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om
bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.
Van school wordt verwacht eerst een intern zorgtraject (leerkracht, IB-er, ouders) te doorlopen voordat er wordt overgegaan tot consultatie van de OPDC-er. Scholen hebben
hierover afspraken vastgelegd die zijn beschreven in de ‘Handelingswijzer Zorg’.
De ondersteuning van de OPDC-er vindt plaats in de vorm van CLB (consultatieve leerlingbegeleiding) in samenspraak met school, ouders en kind.

Hierbij worden, afhankelijk van de in traject te nemen stappen, systematisch en gestructureerd gebruik gemaakt van vaste formulieren.
Kenmerken van CLB
(consultatieve leerlingbegeleiding)

 • CLB is een
  laagdrempelige vorm van begeleiding die concreet wordt uitgewerkt naar de
  situatie waarin de leerkracht zich met de zorgleerling bevindt.
 • CLB is behalve op
  de oplossing van het directe probleem ook expliciet gericht op het vergroten van
  de professionaliteit van de leerkracht.
 • In gesprek(ken)
  wordt gezamenlijk het werkprobleem van de leerkracht met een specifieke leerling
  verhelderd, geanalyseerd en naar een passende interventie gezocht.
 • De leerkracht wordt
  uitgenodigd zelf actief na te denken over zijn/haar ‘werkprobleem’ met een
  bepaalde leerling en wordt bevraagd over de verschillende factoren die hierbij
  een rol spelen.

Zodoende ontstaat
meer inzicht in de probleemsituatie en tevens in de onderwijsbehoeften van de
leerling(en) en in mogelijke oplossingen.

 • De interventies
  richten zich op de door de leerkracht te beïnvloeden factoren, zoals bv
  leertaak, instructie, leerstrategie en taakgedrag.
 • De begeleiding
  heeft betrekking op het gehele oplossingstraject: nauwkeurig omschrijven van de
  problematiek, analyseren, zoeken naar interventies, uitvoeren en evaluatie.
 • Diagnostiek en
  hieraan gekoppelde adviezen staan niet centraal, maar kunnen voortvloeien uit de
  bespreking.
 • CLB kan hand in
  hand gaan met HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek).